Inin tlahcuilolli nozo tlahtoliztli cenca tepitzin. Ce ahnozo miaquintin huiquipediatequitqueh tequipanoah ipampa ce cualli tlahcuilolli.

In quilitl ca ceh xihuitl, ceh xiuhtlacualli. Ahmo ceh cuahuitl.

No xiquitta

xikpatla
Huiquimedia Commons quipia occequin tlahcuilolli
Quilitl itechcopa.
 
Wikispecies
Xiquitta īpan Huiquispecies ītlahcuilōlli Quilitl ītechcopa.