Inin tlahcuilolli nozo tlahtoliztli cenca tepitzin. Ce ahnozo miaquintin huiquipediatequitqueh tequipanoah ipampa ce cualli tlahcuilolli.

Xiuhmolpilli, itech quiza "xihuitl", "mo-" ihuan "ilpia". Ce Xiuhmolpilli neneuhqui 52 Xihuitl nozo 18,980 Tonalli.

Tlaixiptlayotl itech Yancuic tletl, ipan (Codex Borbonicus, amatl 34).

Inin cahuitl quihtoznequi: Tiquilpiah in xihuitl, no molpia in xihuitl. Ixquichca ompohualli ihuan mahtlactliomome mochihuaya Yancuic Tletl, in ihcuac quimictiayah in tletl ihuan quipoloayah zollamantli, yohualnepantlah ica mamalhuaztli quiquixtiayah Yancuic Tletl.

Inin cahuitl quixexeltiah in nahui tlalpilli, cecen quipiya mahtlactliomeyi xihuitl. Inic ce tlalpilli itoca ce-tochtli, inic ome itoca ce-acatl, inic eyi ce-tecpatl, inic nahui ce-calli.

Tlalpilli Tochtli Tlalpilli Acatl Tlalpilli Tecpatl Tlalpilli Calli
1 tochtli / 1974 1 acatl / 1987 1 tecpatl / 2000 1 calli / 2013
2 acatl / 1975 2 tecpatl / 1988 2 calli / 2001 2 tochtli / 2014
3 tecpatl / 1976 3 calli / 1989 3 tochtli / 2002 3 acatl / 2015
4 calli / 1977 4 tochtli / 1990 4 acatl / 2003 4 tecpatl / 2016
5 tochtli / 1978 5 acatl / 1991 5 tecpatl / 2004 5 calli / 2017
6 acatl / 1979 6 tecpatl / 1992 6 calli / 2005 6 tochtli / 2018
7 tecpatl / 1980 7 calli / 1993 7 tochtli / 2006 7 acatl / 2019
8 calli / 1981 8 tochtli / 1994 8 acatl / 2007 8 tecpatl / 2020
9 tochtli / 1982 9 acatl / 1995 9 tecpatl / 2008 9 calli / 2021
10 acatl / 1983 10 tecpatl / 1996 10 calli / 2009 10 tochtli / 2022
11 tecpatl / 1984 11 calli / 1997 11 tochtli / 2010 11 acatl / 2023
12 calli / 1985 12 tochtli / 1998 12 acatl / 2011 12 tecpatl / 2024
13 tochtli / 1986 13 acatl / 1999 13 tecpatl / 2012 13 calli / 2025


No xiquitta

xikpatla

Occe necuanamictiliztli

xikpatla