Neneuhcāyōtl:Caxtilahtlahtolli

     
Commons-logo.svg
Huiquimedia Commons quipia occequin tlahcuilolli
Caxtilahtlahtolli itechcopa.

Neneuhcāyōtzintli

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlani-neneuhcayotl.

Tlahkwilolmeh pan nehnewkayotl "Caxtilahtlahtolli"

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlahcuilolli.