J. K. Rowling

(Omocuep ihuicpa J.K. Rowling)
J. K. Rowling
J. K. Rowling
Tlācatlanōnōtzaliztli
Tlācatōcāitl Joanne Rowling
Tlācatiliztli Tlachicōnti 31, 1965
Inglatlālpan Yate, Gloucestershire Huitztlāmpa
Huēyi tlahcuilōlli Harry Potter

Joanne Murray née Rowling, OBE (1965 - ) ītōcā inglatēcah huēyi tlahcuilōni. Zan iuhquin ahmo quipiya inic ōme tōcāitl, quitequitiltia "Kathleen" iniuhquin, īcīz ītōcā.

Nō xiquittaEditar