J. K. Rowling
J. K. Rowling
Tlācatlanōnōtzaliztli
Tlācatōcāitl Joanne Rowling
Tlācatiliztli Tlachicōnti 31, 1965
Inglatlālpan Yate, Gloucestershire Huitztlāmpa
Huēyi tlahcuilōlli Harry Potter

Joanne Murray née Rowling, OBE (1965 - ) ītōcā inglatēcah huēyi tlahcuilōni. Zan iuhquin ahmo quipiya inic ōme tōcāitl, quitequitiltia "Kathleen" iniuhquin, īcīz ītōcā.

Nō xiquittaXicpatla