Ce tlacatl tlahcuiloa zazaniltlamantli amoxcopa, ca itoca tlahcuiloh. Miaquintin tlahcuilohqueh cateh tlalticpac.

Miguel de Cervantes (1547 - 1616), huehhuēyi tlahcuilōni īhuīc caxtillāntlahtolcopa Tlahcuilōcāyōtl.

Hueyi amoxtlahcuilohqueh

xikpatla

No xiquitta

xikpatla

Toquiliztequitl

xikpatla


Ohcequin necuazaloliztli

xikpatla
Huiquimedia Commons quipia occequin tlahcuilolli
Amoxtlahcuiloh itechcopa.