Ce tlacatl tlahcuiloa zazaniltlamantli amoxcopa, ca itoca tlahcuiloh. Miaquintin tlahcuilohqueh cateh tlalticpac.

Miguel de Cervantes (1547 - 1616), huehhuēyi tlahcuilōni īhuīc caxtillāntlahtolcopa Tlahcuilōcāyōtl.

Hueyi amoxtlahcuilohqueh xikpatla

No xiquitta xikpatla

Toquiliztequitl xikpatla


Ohcequin necuazaloliztli xikpatla

Huiquimedia Commons quipia occequin tlahcuilolli
Amoxtlahcuiloh itechcopa.