Abrir menú principal
Yayamah.
Yama ipampa Machu Picchu, Peruco.

Yama (Lama glama).

No xiquittaXicpatla

  Inin tlahcuilolli itech yolcameh zan ce machiyotl. Xitlapalehuia Huiquipedia xitlahcuiloa.