Xōpantlah Sueciapan

In Xōpantlah nōzo Xōpan ce xiuhcahuitl in tlalticpac, icauhtica Tlamahtlācōnti canahpa Tlayēti ihcuac Tonalco oacicoh icampa tonatiuhco.

Nō xiquittaXicpatla