Xopantlah

(Mokwapki tlen Xōpantlah)

In Xōpantlah nōzo Xōpan ce xiuhcahuitl in tlalticpac, icauhtica Tlamahtlācōnti canahpa Tlayēti ihcuac Tonalco oacicoh icampa tonatiuhco.

Xōpantlah Sueciapan

Nō xiquittaXikpatla