Xoxopan

(Omocuep ihuicpa Xōpan)

In Xōxōpan ihuan Xopanitztēmpan ce xiuhcahuitl tlaticpaccopa, icauhtica Tlamahtlācōnti canahpa Tlayēti ihcuac Xopanitztempan oacicoh icampa tonatiuhco.

Xōxōpan

Nō xiquittaEditar