Tzinācantli (Chiroptera).

Tzinācantli.

Occequīntīn macehuallahtōlcopaXicpatla

No xiquittaXicpatla

  Inin tlahcuilolli itech yolcameh zan ce machiyotl. Xitlapalehuia Huiquipedia xitlahcuiloa.