Tzacuapanyan, ce xico tlahcopampa altepetlan itech hueyatl, atezcatl, atoyatl ihuan hueyatl. Nican otlachihualo ce tzacualli icampa acalmeh.

No xiquitta xikpatla