Huquipedia ihtic nahuatlahtolli

Hueyi calixatl
Inin tlahcuilolli cah yeh oquihcuiloh ipan mexihcatlahtolli.
Ce miccanahuatlahtolli otlahto in ompa huehuehmexihcatlahtohcayotl.

Tepalehuiliztli
Tequiotl
Nahuatiliztli

Tlaxcallan ce tlahtocayotl ipan Mexihco, itoca caxtillantlahtoltica; Tlaxcala.

Tlaxcallan.

Oc no xiquittaXikpatla

NeltlahtoliztliXikpatla


TlahtolcaquiliztiloniXikpatla


Occe necuanamictiliztliXikpatla