Tlahtohcayotl

(Mokwapki tlen Tlatocayotl)
Huquipedia ihtic nahuatlahtolli

Achto quiyahuatentli
Inin tlahcuilolli cah yeh oquihcuiloh tlahco nahuatlahtolcopa.
Inin tlahtoliztli ce tlapehualiztli, xipalehuia nimitztlatlauhtia, tehuantin titlapatlazqueh in zazanilli. ¡Tlazohcamati!

Teicneliliztli
Tequiyotl
Tlahtoliztli

In Tlahtohcayotl, ce tlalxeliuhcayotl ipan cequi tlacatiyan, panipan in hueyaltepetl nozo onohuayan.

Tlacatiyan ixeliuhca ipan tlahtohcayotlXikpatla

No xiquittaXikpatla

ToquiliztequitlXikpatla