Pixcayan

(Mokwapki tlen Tlahuetziyan)

Pixcayān ihuan Tlahuetzi ce xiuhcahuitl tlaticpaccopa, icauhtica Tlamahtlācōnti canahpa Tlayēti ihcuac Xopanitztempan oacicoh icampa tonatiuhco.

Pixcayān

Nō xiquittaXikpatla