Tlatocayotl Mexico cuaxochtia in mictlampa ica tlatocayotl Queretaro, in huitztlampa ica tlatocayotl Guerrero ihuan Tlatocayotl Morelos, in tlapcopa ica Tlaxcallan in cihuatlampa ica Michhuacan. In Tlahtohcayotl Mexico itlaixpayo ca 21,355 Km2.

Tequiyotl xikpatla

Tlapixcayotl ipan Mexico ca cintli, zacacintli, cuauhxilotl, xalchocotl, ahuacatli, pahuatl, lalaxtli, xitomatl, miltomatl, tlalcamohtli, xonacatl, xocomecatl, occe; xochicualli tlanamaca ohcequin altepemeh ipan tiyanquiztli nozo tiyanquiztiloyan. Nican yeyanyotl tonalli ica quiahuitl.

Tlahtocayotl Mexico nohuan pitzopixcayotl, cahuayohpixcayotl, cuacuahuehpixcayotl, pipiyolpixcayotl huan ichcapixcayotl ipan xoxohuic ixtlahuahcan afuera itechpahuic altepetl nozo altemaitl.