20 icce metztli

(Omocuep ihuicpa Tlacēnti 20)
<< Tlacēnti 2007 >>
Hu Ya Te Qu Tl
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
MMVII · 8 ācatl
20 icce metztli occequīntīn xiuhpan
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995

Tlacēnti 20 ītōcā inic cēmpōhualli tōnalli īpan cē xihuitl. Nozan cateh caxtōlomōmpōhualli mācuīlli tōnalli (345 auh 346 īpan huēytlaōntic xihuitl) xiuhpan.

MochīhualiztliEditar

TlācatiliztliEditar

MiquiztliEditar

IlhuitōnallliEditar

Cequin tlatilantliEditar

Mētztli
Ic cē · Ic ōme · Ic ēyi · Ic nāhui · ic mācuilli · Ic chicuacē · Ic chicōme · Ic chicuēyi · Ic chiucnāhui · Ic mahtlāctetl · Ic mahtlāctetl oncē · Ic mahtlāctetl omōme