In Tezontzapotl, Tetzontzapotl ahnozo Chīchīltzapotl in tetzontzapocuahuitl (Pouteria sapota) īxōchihcual.

Tetzontzapotl īpan tiyānquiztli īpan Tepoztlān, Mēxihco