Crystal Project Babelfish.png Inin tlahcuilolli itech yolcameh zan ce machiyotl. Xitlapalehuia Huiquipedia xitlahcuiloa.

Flag of Mexico.svg Mexihco

Techichi (caxtillāntlahtōlli:perro chihuahueño) īhuīcpa Chihuahhuac.

PerroChihuahua.jpg