Tacaxtli[1]. Tictocayotia tacaxtli on ihuic in icentlamanyo ceh cuahuitl, in ica inelhuayohcauh, in tlein mocahua ipan tlalli in ihcuac in tlacatl quicotona in itetepon.

Tacaxtli
Tacaxtli.No XiquittaEditar

TlahtōlcaquiliztilōniEditar

  1. [1] quihtoznequi tocón. Inin tlahtolli huitz in ihuic tacaxpoloa ihuan tacaxxotia. Ahnozo in ihuic tataca (cavar) ihuan ixtli (cara visible). Quihtoznequi in tlein motta in icuac acah quicotona in cuahuitl. Xiquitta: Rémi Simeon, Diccionario de la Lengua Náhuatl o Mexicana (1885).