Nemachiyōtīlli:Tlahtōlli

Tēpēhuanitlahtōlli (tēpēhuanitlahtōlli: O'otham), ōme mācēhuallahtōlli quimotlahtoa īpan in tlahtohcāyōtl Chihuahuac īhuān Durango.