Inin tlahcuilolli itech yolcameh cenca tepitzin. Ce nozo miaquintin huiquipediatequitqueh tequipanoah ipampa ce cualli tlahcuilolli.
Quimichin Fuente: (nahuatlatoltica?): NASA
Mus musculus

No xiquitta xikpatla

Toquiliztequitl xikpatla