Puebla —weyak itokah Tlatilantli Puebla— (ika kastiah, Estado Libre y Soberano de Puebla) eli tlatilantli tlen kaxtolli wan se inintsalan ome kaxtolli wan se katli, wanya Kwetlaxkowapan, mosetilihtokeh Mexko Tlalli. Tlanawatihkayotl tlen Puebla. Ikwa altepetl itokah Kwetlaxkowapan.

Nowkiya xikittaXikpatla

TlahtoltlahkwilolliXikpatla


AmoxtemolistliXikpatla


Seyok tlanechikolistliXikpatla