Puebla —weyak itokah Tlatilantli Puebla— (ika kastiah, Estado Libre y Soberano de Puebla) eli tlatilantli tlen kaxtolli wan se inintsalan ome kaxtolli wan se katli, wanya Kwetlaxkowapan, mosetilihtokeh Mexko Tlalli. Tlanawatihkayotl tlen Puebla. Ikwa altepetl itokah Kwetlaxkowapan.

Nowkiya xikitta xikpatla

Tlahtoltlahkwilolli xikpatla


Amoxtemolistli xikpatla


Seyok tlanechikolistli xikpatla