Flag of Peru (state).svg Inin tlahcuilolli itech Peru cenca tepitzin. Ce nozo miaquintin huiquipediatequitqueh tequipanoah ipampa ce cualli tlahcuilolli.


Percy Liza (2000) ītōca huēyi neicxitapayolhuiliztli.