Pacífico ailhuicatl

(Mokwapki tlen Pasifiko Weyiaxoxowilli)