Neneuhcāyōtl:Tzitzimicītlalli

Commons-logo.svg
Huiquimedia Commons quipia occequin tlahcuilolli
Tzitzimicītlalli itechcopa.

Neneuhcāyōtzintli

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlani-neneuhcayotl.

Tlahkwilolmeh pan nehnewkayotl "Tzitzimicītlalli"

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlahcuilolli.