Neneuhcāyōtl:Omicqueh xiuhpan 1965

Tlahkwilolmeh pan nehnewkayotl "Omicqueh xiuhpan 1965"

In tetoquiltin 2 tlahcuiloltin itech pohui, inin neneuhcayotl itech tlacecempohualoni ipan 2.