Commons-logo.svg
Huiquimedia Commons quipiya occequin tlahcuilolli
Nigeria itechcopa.

Neneuhcāyōtzintli

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlani-neneuhcayotl.

A

Tlahcuiloltin ipan neneuhcayotl "Nigeria"

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlahcuilolli.