Neneuhcāyōtl:Nauatlajtoli (nch)

Ni nejneujkayotl ikamanalis Nauatlajtoli (nch).

Neneuhcāyōtzintli

Inin neneuhcayotl in tetoquiltin 14 tlani-neneuhcayomeh, itech tlacecempohualoni 14.

 

O

T

U

Tlahkwilolmeh pan nehnewkayotl "Nauatlajtoli (nch)"

In tetoquiltin 6 tlahcuiloltin itech pohui, inin neneuhcayotl itech tlacecempohualoni ipan 6.