Neneuhcāyōtl:Galicia

Neneuhcāyōtzintli

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlani-neneuhcayotl.

Tlahkwilolmeh pan nehnewkayotl "Galicia"

In tetoquiltin 2 tlahcuiloltin itech pohui, inin neneuhcayotl itech tlacecempohualoni ipan 2.