Neneuhcāyōtzintli

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlani-neneuhcayotl.

Tlahcuiloltin ipan neneuhcayotl "Cuauhtemallan"

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlahcuilolli.