Neneuhcāyōtl:Altepetl ipan Yibuti

Tlahkwilolmeh pan nehnewkayotl "Altepetl ipan Yibuti"

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlahcuilolli.