Neksayoli, se patlaketl okuilij, kuali tlapiyalij, xochikuepona xochimej. Ne neksayoli kipiya astli.

Neksayoli

NelkamanaliXikpatla