Michhuahcatlahtolli

N write green black.svg Inin tlahcuilolli nozo tlahtoliztli cenca tepitzin. Ce nozo miaquintin huiquipediatequitqueh tequipanoah ipampa ce cualli tlahcuilolli.

Michhuahcatlahtōlli ahnozo Michhuahtlahtōlli in tlahtohqui, in michhuahqueh ïpan in cuhuātlāmpa Mēxihco, in quitōcāitiah P'urhépecha[pʰuˈɽepeʧa], in tlein quihtōznequi tlācatlahtōlli inīn tlācah nemih īpan in tlahtohcāyōtl Michhuahcān, Xālīxco, Guanajuato, Tlahtohcāyōtl Mēxihco, Querétaro īhuān Guerrero. Cē nōncuahtlahtōlli īca ēyi tlahtōlca[1] in Ātezcayōtl tlālli, in Tlahco īhuān in Tepētlah (onca in āquihqueh quipohua inic nāhui in Chiyahuitl). In iuhqui in INEGI tlapōhualli ïpan in Censo General de Población y Vivienda de 2000 oncah cequintin 121,409 michhuahcatlahtohquih īpan 22 municipios īhuān zā 25% centlahtoleh ca.

Comicbox-picto-final.png
P'urhépecha
245px
     Michhuahcatlahtōlli
Tlanohnotzaliztli
Motlahtoā īpan Mēxihco
Tlahtohcāyōtl Michhuahcān, Cueyatlālco, Chīchīmēcalco Arteaga, Guerrero, Tlahtohcāyōtl Mēxihco, Xālīxco, īhuān Distrito Federal
Cenyeliztli Nōncuahtlahtōlli
 Michhuahcatlahtōlli
Machiyōmeh
ISO 639-1 Āyāc
ISO 639-2 nai
ISO 639-3 {{{sil}}}

Michhuahcatlahtōlli īpan nāhuatlahtōlliXikpatla

Michhuahcatlahtōlli īpan nāhuatlahtōlli: caltzontzin īhuān tzintzon.

Nō xiquittaXikpatla

  1. quihtōznequi dialecto