Crystal Project Babelfish.png Inin tlahcuilolli itech yolcameh zan ce machiyotl. Xitlapalehuia Huiquipedia xitlahcuiloa.

Māpachtli, Māpach, Māpachin ahnozo Māpachihtli (Caxtillāntlahtōlli: Mapache).

Māpachtli
Cemānāhuac Māpachtli īchān