{{{Tocaitl}}}
Altepetl ipan {{{Tlacatiyan}}}
Lema La Ciudad leal
(Europan īcalīxoayan)
Altepetentli 12 046 799
UTC UTC-3

ManillahManila[1] (tagalotlahtōlli: Maynila; pampangatlahtōlli: Menila; zamballahtōlli: Ibali) in Filipinas ītēcuacān īhuān in inic ōme tlapanahuia inic huēyi āltepētl. In āltepētl tlatēctli in tlāpcopa in huēyātēnco in Manila āihtectli, ātōyānāhuac in ātōyātl Pásig, īpan in tlālhuactli Luzón.

Ōcatca tlālpoloh in 24 de junio 1571 ic in caxtiltēcatl Miguel López de Legazpi. In āltepētl in āltepēnāhuatīlli īhuān in mīllōtl yōllōtl īpan in tlācatiyān ca. In yāōyōtl ca otlaīxpoloh centlamantli in īmīllo īhuān īcalmanayo.

In TōcāitlEditar

In achtopa ōmoquihcuilo ītechpa in āltepētl Manilla īpan cequi nāhuatlahtōlli tlahcuilōlli ōcatca Chīmalpahin īpan 1577 īxquichca 1615 ītzalan, yeh ōquihcuilo Manilla īhuān nō Manila, īpampa in achtopa iuhcāyōtl, Manilla, in motlahcuilōa Manillah.

Achtopa ītōca ōcatca Maynila tagalotlahtōlcopa May nilad quihtōznequi "niladtlah". In nilad (nila īpan āxcān tagalotlahtōlli) cē cuauhtōntli īpan in tlālpan.

TlahtōlcaquiliztilōniEditar

  1. Chīmalpahin Cuāuhtlehuanitzin yeh ōquihcuilo ManillaManila īpan Annals of his Time.