Machiyōtlahtōliztli[1]Letra īmtōcah in machiyōtl tēquitiltilia ic tlahcuiloā. Inīn machiyōtl ītēchpa miac tlahcuilōlcopa, iuhqui cequi cencah huehcāuh, īmtōcāitiah silabograma, ahnozo logogramas.

LatinmachiyōtlahtōliztliXicpatla

Latinmachiyōtlahtōltecpantiliztli

A
N
Z

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Cirilo īmachiyōtlahtōlizXicpatla

Cirilo īmachiyōtlahtōltecpantiliz

А
Я
Ю

А, Б, В, Г, Ґ, Д, Е, Є, Ж, З, И, І, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я, Ъ, Ь, Ђ, Љ, Њ, Ћ, Џ

ArabiamachiyōtlahtōliztliXicpatla

Arabimachiyōtlahtōltecpantiliztli

ﺒ‎

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , هـ, ,

HebreomachiyōtlahtōliztliXicpatla

Ebreomachiyōtlahtōltecpantiliztli א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט, י, כ, ל, מ, נ, ס, ע, פ, צ, ק, ר, ש, ת.


GreciamachiyōtlahtōliztliXicpatla

Helenomachiyōtlahtōltecpantiliztli Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω.

Nō XiquittaXicpatla

Caquizchiotl

TlahtōlcaquiliztilōniXicpatla

  1. In tlahtōlli machiyōtlahtōliztli quihtōznequi letra īpan Fray Alonso de Molina ītlahtōltecpantiliztli, yeh ōquihcuilo Letra.lo miſmo vel, machiyotl. tlatecpanoni. machiotlatoliztli.