Macuilpohualxihuitl VIII

(Mokwapki tlen Mācuīlpōhualxihuitl 8)

In mācuīlpōhualxihuitl VIII (inic chicuēyi) in mācuīlpōhualli xiuhuitl cāhuitl īhuīcpa 701 xihuitl oc 800 xihuitl.