Macuilpohualxihuitl IV

(Mokwapki tlen Mācuīlpōhualxihuitl 4)

In mācuīlpōhualxihuitl IV (inic nahui) in mācuīlpōhualli xihuitl cāhuitl īhuīcpa 301 xihuitl oc 400 xihuitl.