Yudioyōtl [1]Iudioyōtl (caxtillāntlahtōlli: Judaísmo), ce teōmatiliztli in cemānāhuac. In yudiotlācah in calpōlli īhuīcpa Yudáh, īteōuh motenehua Yahveh, Eli nozo Eloim, quixtianitlācah ītōcā Dios ahnozo Tahtli.

David Cītlalli in īpan judiohuēhuehtlahcuilōlli.

Nō XiquittaXikpatla

  1. In tlahtōlli yudioyōtl ahnozo yudiocāyōtl quihtōznequi cosa judiega īpan Fray Alonso de Molina ītlahtōltecpantiliztli, yeh ōquihcuilo Iudiega coſa. yudioyotl.yudiocayotl., tēl ahmo quihtōznequi Yudioh ītlaneltoquiliz