Tlahcuilōlli īpan Huiquipedia ītōcā inōn tihcuiloa. Tihuelīti xihcuiloa cē tlahcuilōlli āxcān. Tēl, yāuh achto Calaquiliztli. Ic xiquittaz zāzo tlahcuilōlli, xiclicaz nicān.