Tlapohualiztli 'enumeración'Xicpatla

ce 'uno'
ome 'dos'
eyi,yei 'tres'
nahui 'cuatro'
macuilli 'cinco'
chicuace 'seis'
chicome 'siete'
chuicueyi 'ocho'
chiucnahui 'nueve'
mahtlactli 'diez'
mahtlactli huan ce 'once'
mahtlactli huan ome 'doce'
mahtlactli han eyi,yei 'trece'
mahtlactli huan nahui 'catorce'
caxtolli 'quince'