In hueyaltepetl (caxtillāntlahtolcopa Provincia) tlanixeliuhcayotl ipan cequi tlacatiyan, tlanipan in tlahtohcayotl.