Nemachiyōtīlli:Tlahtōlli

In Huarijiotlahtōlli ahnozo Guarijíotlahtōlli (Huarijíotlahtōlcopa: huarijío, warijío, varijío). Mācēhuallahtōlli quimotlahtoa īpan in tlahtohcāyōtl Chihuahuac īhuān Sonora.