Huanaco (Lama guanicoe).

Huanaco.

No xiquittaEditar

  Inin tlahcuilolli itech yolcameh zan ce machiyotl. Xitlapalehuia Huiquipedia xitlahcuiloa.