Huanaco (Lama guanicoe).

Huanaco.

No xiquittaXicpatla

  Inin tlahcuilolli itech yolcameh zan ce machiyotl. Xitlapalehuia Huiquipedia xitlahcuiloa.