Huēiyac chicāhuani (¯) ītōcā in chicāhuatlahtōltzintli tlahcuilopampa miequīntīn tlahtōl iuh Nāhuatl, Māori ahnozo Hawaitlahtōlli.

TlatēquitiltīliztliXicpatla

Nō xiquittaXicpatla