Tlācatlahtohcāyōtl Āltepēhuahcāyōtl China Nōncuahquīzqui Tētlamactli Ītlāl Hong Kong ahnozo Hong Kong (chinatlahtōlcopa 香港; Xiānggǎng) ītōca āltepētlīānca īpan Asia.

Hong Kong

Cuāxōchtia canahpa mictlāmpa īca Ganzoh īhuān China, canahpa huitztlāmpa Pacífico Ilhuicaātl īhuān canahpa cihuātlāmpa īca Macao.

TlahtōllōtlXikpatla

ToquiliztequitlXikpatla