In elefante

In elefante nozo elepantli ce yolcatl in ompa Africa ihuan Asia. Elefantemeh in yolcah ocachi hueyic ipan tlalticpac.

Occequīntīn macehuallahtōlcopaXicpatla

No xiquittaXicpatla

  Inin tlahcuilolli itech yolcameh zan ce machiyotl. Xitlapalehuia Huiquipedia xitlahcuiloa.