Cuixin (Buteo).

Cuixin

No xiquittaXikpatla

  Inin tlahcuilolli itech yolcameh cenca tepitzin. Ce nozo miaquintin huiquipediatequitqueh tequipanoah ipampa ce cualli tlahcuilolli.