Huquipedia ihtic nahuatlahtolli

Achto quiyahuatentli
Inin tlahcuilolli cah yeh oquihcuiloh tlahco nahuatlahtolcopa.
Inin tlahtoliztli ce tlapehualiztli, xipalehuia nimitztlatlauhtia, tehuantin titlapatlazqueh in zazanilli. ¡Tlazohcamati!

Teicneliliztli
Tequiyotl
Tlahtoliztli

Īn cītlallīn (caxtillāntlahtolcopa estrellas) ītōcah telōlōtīn mah mōtēmacah tlāhuīlli. Īn cītlaltzīntīn ītōcah ītōnīn zan yōhuālpān, mēxtlān. Īn cītlallīn quicpīah miequeh ehēquiyōh, nōihcōn āyōcoxqui huān tōnatiyōtl. In Tōnatiuh ītōca cē cītlalli, auh Huēcītlalli ahmo ītōca cē cītlalli, ahmozan cē planeta (huēhuēnāhatlahtōlcopān: oquichcītlallīn nōzō cītlaltzitzmitl)

In tōnatitzīn ītōca cē citlālli
Cītlallīn, ESA, Hubble

No xiquittaXikpatla