Cintli (Zea mays) nozo centli.

Cintli
Ilustración describiendo Z. mays
Ilustración describiendo Z. mays
Ilustración describiendo Z. mays
Tlamatilizneneuhcayotl
Yoliztlahtocayotl: Tlanelhuayōtl
Nexeloliztli: Teconxinachtli
Tlamaniztli: Centzīntiliztica
Tenahuatiliztli: Poales
Cenyeliztli: Poaceae
Neneuhcāyōtl: Zea
Yōllamantli/
Tlanelhuatlamantli:
Zea mays
Ōmetica tōcāitl
Zea mays
L.
Cintli
Zea mays "fraise"
Zea mays "Oaxacan Green"
Zea mays 'Ottofile giallo Tortonese'

No xiquitta

xikpatla


Cintli petlayoh

xikpatla

Inin cintli tlen huactoc ihuan quipiya nocca ixihuiyo. Motocaxtia petlayoh pampa quipiya miyac ixihuiyo. Quemman ayohcanah ce cinxipehua naman motocaxtia totomochtli. Inin totomochtli motequihuia ica miyac tlamantli. Quemmantzin motequihuia ica tlipitzah macehualmeh ihuan quemmantzin ica tamalpiquih.


Cintli mocatl

xikpatla

Inin cintli tlen huactoc ihuan quipiya zan nican ayohcanah quipiya ixihuiyo. Motocaxtia molcatl ipampa quipiya tlahuel pilcuecuetzitzin huan axquipiya miyac itlancoch.

Nemachiyōtīlli:Xihuitl