Wikisaurus.svg Inin tlahcuilolli monequi toquiliztequitl, inon tlahtoliztli ahmo quipia tlahtolcaquiliztiloni.

Tlācatlahtocāyōtl Āltepēhuahcāyōtl China[1][2] ahnozo China (chinatlahtōlcopa 中国; Zhōngguó) ītōca tlācatiyān īpan Asia, auh Pequin ītēcuacān.

{{{Chantocaitl}}}

{{{Tlaltocaitl}}}
 
{{{Tlaltocaitl}}} tlatectli
 
Tecuacan n/d
Tecpantlahtolli n/d
Tenahuatiyotl
Tlaixpayotl
 • Mochi,
 • % atl
Tlahtohcayotenco
Hueyatenco

n/d
n/d
n/d
n/d
‎Cuaxochtli n/d
Nelihuehcapanca n/d
Chanehqueh
 • Mochi
 • Pozahuacayotl

n/d
n/d
‎Tlacatocaitl n/d
PIB (nominal)
 • Mochi
 • PIB per capita

US$ 2,630,113,000,000
n/d
PIB (PPA)
 • Mochi
 • PIB per capita

US$ 9,984,062 millones[2]
n/d
IDH 0.777
Tomin n/d
Cemanahuacahuitl n/d
Matlatzalan n/d
Tepozehecanonotzalli n/d
Tlahuilehecanonotzalli n/d
Ihcuilolli n/d


China

Cuāxōchtia canahpa mictlāmpa īca Mongolia īhuān Rusia, canahpa huitztlāmpa īca Butan, Lao, Mianma, Nepal, India īhuān Vietnam īpan Himalaya tepētlah, canahpa tlāpcopa Corea Mictlāmpa īhuān in Pacífico Ilhuicaātl īhuān canahpa cihuātlāmpa nō Quirguiztlālpan, Cazactlālpan, Afgantlālpan īhuān Paquistlālpan.

In TōcāitlXikpatla

In āquin achtopa ōquihcuiloh China īpan cequi nāhuatlahtōlli tlahcuilōlli ōcatca Chīmalpahin īpan 1577 īxquichca 1615 ītzalan; in mānel yeh ōquihcuilo ītechpa in Filipinas nō in mochi Asia in tlahtōlli China piya in zan neneuhqui pēhualiztli ic in caxtillāntlahtōlli.

In nāhuatōcāitl īpampa in caxtillāntōcāitl China, ōhuāllah iuh in miec Europan tlahtōlli in huitztlāmpa Asia, hueliti motōcāitia iuhqui īpampa in dinastía Quin. Huehcāuhcayōpan ōmotlatequitilia in tōcāitl Catay (Catai), ītechpa in altaitlācaolōlli Kitan quitzinti in dinastía Liao īpan in mācuīlpōhualxihuitl X. Inīn ōcatca quipiya in Europan cāhunepantlah tlahtōllōtl, iuhquin "Marco Polo īnehnemi". In tōcāitl Catay nemi īpan tlahtōlli iuh in rusotlahtōlli īhuān mongollahtōlli. Īpan in mācuīlpōhualxihuitl XVII in portugallācatl Jesús teōpixqui Bento de Goes in Europan teōpixqueh ōcāltepēittah China in neneuhqui tlācatiyān Catay ōcāltepēitta Marco Polo.

TlahtōllōtlXikpatla

MēyalliXikpatla

CHĪMALPAHIN, Cuāuhtlehuanitzin; LOCKHART, James; SHROEDER, Susan īhuān NAMALA, Doris. Annals of his time. Stanford University Press, 2006. (Inglatlahtōlli - Nāhuatlahtōlli)
CHĪMALPAHIN, Cuāuhtlehuanitzin. Las ocho relaciones y el memorial de Colhuacan. (Caxtillāntlahtōlli - Nāhuatlahtōlli)

  1. Chīmalpahin Cuāuhtlehuanintzin yeh ōquihcuilo China īpan Annals of his Time.
  2. Chīmalpahin Cuāuhtlehuanintzin yeh ōquihcuilo China īpan īchicuēyi relaciones.